واژگان ایزو

واژگان ایزو

 

فهرست الفبایی مدیریتی

 

(فارسی به انگلیسی)

 

الف

 

اثربخشی                      Effectiveness

 اجازه ارفاقی                   Concession

 اجازه انحراف         Deviation permit

 آزمون                                        Test 

اسقاط                                      Scrap

 اصلاح                            Correction

اطلاعات                         Information

 اقدام اصلاحی        Corrective action

 اقدام پیشگیرانه      Preventive action

 الزامات و یا خواسته      Requirement

 انطباق                           Conformity

 بازرسی                         Inspection

بازکاری                             Rework

 بازنگری                            Review

 برنامه ممیزی          Audit program

 بهبود کیفیت   Quality improvement

 بهبود مداوم Continual improvement

 

پ

 

پروژه                                Project

 

 ت

 

تامین کننده                         Supplier

 تائید اندازه شناختی       Metrological

 تجهیزات اندازه گیری  Measuring equipment

 ترخیص                           Release

 تصدیق                     Verificatiobn

 تضمین کیفیت     Quality assurance

 تعمیر                                 Repair

 توانمندی                        Capability

 تیم ممیزی                    Audit team

 

ح

 

حوزه فعالیت اندازه شناختی   Metrological function

 

خ

 

خط مشی کیفیت                    Quality policy

 

د

 

درجه                                          Grade

 درجه بندی مجدد                       Regrade

 

ر

 

رضایت مشتری        Gustomer satisfaction

 روش اجرایی                             Procedure

 زیر ساخت                            Infrastructure

 

س

 

سابقه                                              Record

 ساختار سازمانی   Organizational structure

 سازمان                                 Organization

 سیستم                                            System

 سیستم کنترل اندازه گیری

 Measurement control system

 سیستم مدیریت

 Management system

 سیستم مدیریت کیفیت

 Quality management system

 

ش

 

شایستگی

 Competence

 شواهد عینی

 Objective evidence

 شواهد ممیزی

 Audit evidence

 

ص

 

صحه گذاری

 Validation

 

ع

 

طراحی و تکوین

 Design and development

 طرح ریزی کیفیت

 Quality planning

 طرح کیفیت

 Quality plan

 طرف ذینفع

 Interested party

 

ع

 

عدم انطباق

 Nonconformity

 عیب

 Defect

 

ف

 

فرآیند

 Process

 فرآیند اثبات شرایط

 Qualification process

 فرآیند اندازه گیری

 Measurement process

 

ق

 

قابلیت اعتماد

 Dependalility

 قابلیت ردیابی

 Traceability

 

ک

 

کارایی

 Efficiency

 کارشناس فنی

 Technical expert

 کارفرمای ممیزی

 Audit client

 کنترل کیفیت

 Qualitycontrol

 کیفیت

 Quality

  

م

 

مدرک

 Document

 مدیریت

 Management

 

مدیریت رده بالا

 Top management

 مدیریت کیفیت

 Quality management

 مشتری

 Customer

 مشخصات

 Specification

 معیارهای ممیزی

 Audit criteria

 ممیز

 Auditor

 ممیزی

 Audit

 ممیزی شونده

 Auditee

 محصول

 Product

 محیط کار

 Work environment

 

ن

 

نتیجه نهایی ممیزی

 Audit conclusion

 نظامنامه کیفیت

 Quality manual

  

و

 

ویژگی

 Characteristic

 ویژگی اندازه شناختی

 Metrological characteristic

 ویژگی کیفیت

 Quality characteristic

 

ه

 

هدف کیفیت

 Quality objective

 

ی

 

یافته های ممیزی

 Audit findings

 

 

 

فهرست الفبایی

 

(انگلیسی به فارسی)

 

A

 

ممیزی

 Audit

 

/ 0 نظر / 46 بازدید