قانون پارکینسون

قانون پارکینسون


...رشد بی رویه ی بوروکراسی ها و مدیرانی که مرئوسان بیشتر می خواهند...

Parkinson Theory


این قانون در واقع تئوری می باشد که توسط پارکینسون شکل گرفته است. پارکینسون توسط این قانون زمینه ی رشد بی رویه ی بوروکراسی ها را نشان می دهد.از دید این قانون :

کارها با توجه به زمانی که می توانند اشغال کنند گسترش می یابند.


واین گستردگی به میزان و ماهیت کار ارتباط چندانی ندارد. مثلاً کسی که می خواهد کارت تبریک بخرد ممکن است به علت داشتن وقت یک روز کامل را صرف این کار نماید، در صورتی که آن قدر وقت نمی گیرد. همین نحوه ی عمل در سازمان ها نیز رخ می دهد و :


بوروکراسی ها بدون آن که اهدافشان توسعه یافته باشد خود گسترده شده اند.


پارکینسون نشان می دهد که میزان افزایش کارکنان و واحدها همبستگی و ارتباط چندانی با میزان و نتایج حاصله از سازمان ها نداشته است. او انگیزه ی گسترش بوروکراسی ها را در عامل زیر می داند:


...تمایل مدیران به داشتن مرئوسان بیشتر...


که این امر (تمایل مدیران به داشتن مرئوسان بیشتر ) در واقع موجب افزایش کارکنان، ایجاد فعالیت های کاذب و تکراری و رشد بی رویه ی بوروکراسی ها می گردد.
/ 1 نظر / 37 بازدید