مدل پنجره ی جو هری

مدل پنجره ی جو هری

جوزف لوفت و هری اینگهام


J o h a r i    W i n d o w


این نظریه توسط جوزف لوفت و هری اینگهام ارائه گردیده است. توضیح اجمالی در مورد این نظریه این که:

شخصیت هر کدام از ما از چهار بخش تشکیل شده:

  1. خود عمومی که هم برای خودمان و هم برای دیگران شناخته شده است.
  2. خود کور که برای خودمان ناشناخته و برای دیگران شناخته شده است.
  3. خود خصوصی که برای خودمان شناخته شده و برای دیگران ناشناخته است.
  4. خود ناشناخته که هم برای خودمان و هم برای دیگران ناشناخته باقی مانده است.


معمولا خود عمومی کوچکترین قسمت از شخصیت هر کدام از ما را تشکیل می دهد و اغلب سوء تفاهمات و مشکلات در روابط بین فردی هم به همین دلیل رخ می دهد. راهکار برطرف کردن این مشکل هم یکی خود گشودگی (شناسانده خود به دیگران) برای کوچک کردن خود خصوصی و دیگری گرفتن بازخورد از دیگران برای کوچک کردن خود کور است.


پنجره جوهری

جوزف و هری  پنجره ای جهت شناخت شخصیت  انسان  ساخته اند که درتمام بخش های زندگی برخی ویژگیهای انسانها را تعریف میکند.

مبتنی براین اصل سلوک ،رفتار کردار و خصوصیات شخص میتواند شناخته شود.

طبیعت، محیط ،روابط پیرامون، مکتب و سطح سواد و برداشت از فرایند زندگی طوری است که انسان تازمانیکه درقید زندگی است به ساختار شخصیت خود درابعاد اخلاقی ، مسلکی و مذهبی نیاز دارد. بااستفاده از پنجره جوهری میتوانیم پاره ای از مزایا و عیوب افراد واشخاص را تشخیص داده و به این وسیله به جستجو درساختار شخصیتی خود بپردازیم.

پنجره جوهری

در پنجره جو هری شخصیت انسان دارای چهار بخش زیر است :

  • آشکار
  • کور
  • پنهان  
  • تاریک

بسیاری از خصوصیات ما، مانند رفتار ،کردار گفتار دراثر نزدیک باهمکاران ونزدیکان قابل تعریف است.ضمناً شخصیت هرشخص درسایه کار و اثربخشی او آشکار میگردد.
آنهایی که درمحیط کار، خانواده وجامعه دارای تلاش و خلاقیت مداوم اند، اعتمادجامعه اداره و نزدیکان خود را میتوانند به سادگی حاصل کنند. شخصیت وپشتکار اشخاص وافراد درنتیجه تلاش آشکارشده و انسان باهدف و فعال کسی است که با انجام کارهای بزرګ کارش دارای نتایج مطلوب و مفید باشد.

پنهان :

ممکن  یک شخص  صاحب استعداد، لیاقت وتوانایی  مسلمی باشد اما بر مبنای عوامل  روانی نتواند نتایج تجارب خود را به دیگران نمایش دهد.

لذا شخصیت او از دیگران پنهان مانده و جهت آزمون لیاقت و استعداد او باید پنجره های خاصی را بازکرد، درمحیط کار ساحت و عرصه را برایش مهیا  و با استفاده ازمتودهای ایجادانگیزه و تفویض صلاحیت، لیاقت و استعداد او را به تجربه گرفت. تابه این وسیله مواصفات پنهانی او اشکارشود

کور:

نه بیند مدعی جز خویشتن را

که دارد پرده پندار در پیش

گرت چشم خدا بینی ببخشند

نه بینی هیچ کس عاجز تر ازخویش

هرچند مفهوم  این شعرسعدی تداعی کننده بار معنایی بعد کور پنجره جوهری به صورت همه جانبه  نیست اما بااستفاده ازمعانی این شعر میتوان موارد کور شخصیتی شخص را دریافت، زیرا برخی انسانها نسبت به فعالیت اکثر مردم  متعرض ومنتقد اند، اما توانایی دید مشکلات خودرا ندارند لذا درصورتیکه به کار و فعالیت عملی مبادرت کنند، آهسته ،آهسته ابعاد بخش کور شخصیت شان روشن شده وبه این وسیله می توانند خود را از گرداب گرفتاری تنگ نظری وعقده های محرومیت نجات دهند.

تاریک:

زمانیکه عرصه پنجره  کور وسعت یافت انسان به نفی اندیشی وبدبینی دیگران معتاد شده، سایه کوری به شدت توسعه یافته و یک بخش  مهم شخصیت انسان، هم به خودش و هم به جامعه تاریکی میدهد.

شاید این مرحله به یک  روان شناسی جدی نیاز داشته وممکن است این مرحله مرز دیوانگی و هشیاری باشد.

درصورتی که حوزه تاریک و کور بازسازی واصلاح شود و سایه آشکار وسعت یافته ،آهسته اعمال و رفتار منفی اش هم به خودش وبه دیگران معلوم شده وبه این وسیله از وهم و گمراهی نجات میابد.

 

FAMOUS MODELS

Johari Window


Joe Luft and Harry Ingham were researching human personality at the University of California in the 1950's when they devised their Johari Window.  Using a form of word derivation normally reserved for suburban house names, they based the title on their two first names.  Rather than measuring personality, the Window offers a way of looking at how personality is expressed.THE JOHARI WINDOW

Luft and Ingham observed that there are aspects of our personality that we're open about, and other elements that we keep to ourselves.  At the same time, there are things that others see in us that we're not aware of.  As a result, you can draw up a four-box grid, which includes a fourth group of traits that are unknown to anyone:


johari grid


1.The public area contains things that are openly known and talked about - and which may be seen as strengths or weaknesses.  This is the self that we choose to share with others


2.The hidden area contains things that others observe that we don't know about.  Again, they could be positive or negative behaviours, and will affect the way that others act towards us.


3.The unknown area contains things that nobody knows about us - including ourselves.  This may be because we've never exposed those areas of our personality, or because they're buried deep in the subconscious.


4. The private area contains aspects of our self that we know about and keep hidden from others.


The application of the Johari Window comes in opening up the public area, so making the other three areas as small as possible.  This is done by regular and honest exchange of feedback, and a willingness to disclose personal feelings.  People around you will understand what "makes you tick", and what you find easy or difficult to do, and can provide appropriate support.  And of course you can then do the same for them.

Self-assessment questionnaires can be used to indicate the size of your public window, but any measure is purely subjective.
/ 3 نظر / 21 بازدید

خیلی عالی بود وخیلی جالب مطالبی از این دست که که جالب وجذاب هستند رو بیشتر روی سایت نمایش بدید.مچکرم

عاطفه

بسیار عالی و با استفاده از موسیقی ارام بخش بیشتر عالی!

مانی

ممنونم از راهنمایی . ولی ایراداتی وجود دارند. Organizational Behavior Management را باید کامل و ریز وارد شد. مدل رهبری موقعیتی هرسی بلانچارد رو کامل بخونید اقای نثایی.