واژگان ایزو

واژگان ایزو

 

 1- راهنمای ISO/IEC  Guide  ًواژگان عمومی استاندارد کردن و فعالیتهای مربوطه ً .

 

2- استاندارد ISO  704 ، کار اصطلاح شناسی – اصول و روش ها .

 

3- استاندارد 1ISO  1087  ، کار اصطلاح شناسی – واژگان – بخش اول : تئوری و کاربرد .

 

4- استاندارد ISO  3534 - 2 آمار – واژگان و نمادها- بخش دوم – کنترل کیفیت آماری

 

5- استاندارد ISO 9001:1994 ، استاندارد های مدیریت و تضمین کیفیت – بخش اول راهنمایی برای انتخاب و استفاده

 

6- استاندارد ایران –ایزو 9001 : سال 1380 ، سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات .

 

7- استاندارد ISO 9004 : 2000 [1] ، سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی ها برای بهبود عملکرد.

 

8- استاندارد ISO 10006 : 1997 ، مدیریت کیفیت – راهنمایی ها برای کیفیت در مدیریت پروژه .

 

9- استاندارد ISO 10012  ، الزامات تضمین کیفیت برای تجهیزات اندازه گیری .

 

10- استاندارد ISO 10013 : 1995 ، راهنمایی ها برای تدوین نظامنامه های کیفیت .

 

11- گزارش فنی ایزو  ISO / TR 10017 ، راهنمایی در مورد فنون آماری برای استاندارد ایران –ایزو 9001 (1374) .

 

12- گزارش فنی ایزو ISO 10241 ، استانداردهای بین المللی اصطلاح شناسی

 

13- گزارش فنی ایزو ISO / TR 13425 ، راهنمایی برای انتخاب روش های آماری برای استاندارد کردن و مشخصات .

 

14- استاندارد ایران – ایزو 14001 : سال 1376، سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی – مشخصات همراه با راهنمایی برای استفاده .

 

15- استاندارد ISO 19011  - راهنمایی ها برای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و / یا مدیریت زیست محیطی .

 

16- استاندارد IEC   60050 - 191 : 1990 – واژگان بین المللی الکتروتکنیک – بخش 191 : قابلیت اعتماد و کیفیت خدمات .

 

17- استاندارد ملی ایران به شماره 4723 -  واژگان و اصطلاحات پایه و عمومی اندازه شناسی

 

18- بروشور سازمان بین المللی استاندارد (ISO)‌تحت عنوان اصول مدیریت کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 105 بازدید